joomla templates top joomla templates template joomla

Wybory Prezydenta. Jak i gdzie głosujemy?

wabrzezno.com włącz . Opublikowano w Wąbrzeźno samorząd

 10 maja 2015 roku wybierać będziemy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Lokale wyborcze otwarte będą w godz. 7.00 – 21.00. Wybory Prezydenta RP zarządzone zostały na 10 maja 2015 roku. Jeżeli w wyborach żaden kandydat na Prezydenta RP nie uzyska więcej niż połowy ważnie oddanych głosów – ponowne wybory odbędą się 24 maja 2015 roku. Lokale wyborcze będą otwarte w godz. 7.00 – 21.00.

Gdzie będziemy głosować? Burmistrz Wąbrzeźna podał już do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. Nie zmieniono granic obwodów głosowania ani ostatnich siedzib obwodowych komisji, czyli głosujemy w lokalach, do których szliśmy w ostatnich wyborach. Jedyną zmianą jest to, że będą cztery, a nie jak dotychczas dwa, lokale dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Będą to OBK: w SP 3, MZECWiK, Przedszkolu Miejskim „Bajka” na Żeromskiego i PSP na ul. św. Floriana.

Tutaj znajdziecie Państwo obwody głosowania i siedziby OKW w Wąbrzeźnie – (proszę kliknąć). Jak głosować? W wyborach Prezydenta głosować będziemy na kandydatów zgłoszonych przez komitety wyborcze. Wykaz kandydatów ma być podany do publicznej wiadomości do 20 kwietnia. Głosować będzie można tylko na jednego kandydata, stawiając na karcie do głosowania znak „x” (dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata. Przyczyną nieważności głosu będzie: oddanie głosu na więcej niż jednego kandydata lub niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce. Nieważne są karty do głosowania inne niż urzędowo ustalone lub nieopatrzone pieczęcią obwodowej komisji wyborczej.

Głosować będzie można również korespondencyjnie lub poprzez pełnomocnika. Głosowanie przez pełnomocnika Kto może głosować przez pełnomocnika? Wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), w tym również wyborca posiadający orzeczenie organu rentowego o: całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440); niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1; całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1; orzeczenie o zaliczeniu do I gruру inwalidów; orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów; a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. Wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania ukończy 75 lat.

Kto może być pełnomocnikiem? osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania. Kto nie może być pełnomocnikiem? osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania; mężowie zaufania; kandydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Pełnomocnictwo można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka itd.), zstępny (córka, syn, wnuk, wnuczka itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika. Jak udzielić pełnomocnictwa? w celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca udzielający pełnomocnictwa składa wniosek do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, w której jest wpisany do rejestru wyborców. Wniosek należy złożyć najpóźniej w dniu 4 maja 2015r. na załączonym druku (poniżej).

Wniosek musi być podpisany przez wnoszącego o sporządzenie aktu pełnomocnictwa lub przez osobę mającą być pełnomocnikiem w przypadku, gdy wnioskujący nie może lub nie umie podpisać wniosku. Do wniosku należy dołączyć: pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania (do pobrania poniżej), kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat, kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem, jeżeli osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa.

Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa ma prawo: cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów (najpóźniej 08 maja 2015 r.) poprzez złożenie stosownego oświadczenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) gminy, w której sporządzono akt pełnomocnictwa, lub przez doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania, do głosowania osobistego pod warunkiem głosowania wcześniej niż pełnomocnik. Głosowanie osobiste przez wyborcę powoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa. Głosowania przez pełnomocnika nie przeprowadza się w: obwodach głosowania utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz domach studenckich, a także w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich.

Druki wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa oraz zgody na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania można pobrać poniżej lub w godzinach pracy Urzędu Miasta, ul. Wolności 18, pokój nr 24. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa w wyborach Prezydenta RP Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta RP Głosowanie korespondencyjne Gdzie i jak zgłosić chęć głosowania korespondencyjnego? Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę w urzędzie gminy, w której wpisany jest do rejestru wyborców, najpóźniej: I tura głosowania – do 27 kwietnia, ewentualna II tura głosowania – do 14 maja włącznie.

W naszym Urzędzie zgłoszenia przyjmowane będą w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym (Urząd Miasta, ul. Wolności 18, pokój nr 20 c), w poniedziałki, środy, czwartki, w godz. od 7.30 do 15.30, wtorki – w godz. od 7.30 do 16.30, piątki – w godz. od 7.30 do 14.30; lub telefonicznie: nr tel. 56 688 45 32 , nr fax 56 688 27 48 bądź drogą elektroniczną: adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, faksem lub w formie elektronicznej. Powinno ono zawierać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie a także wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy albo deklarację osobistego odbioru pakietu wyborczego w urzędzie gminy, oraz oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie.

Zgłoszenie korespondencyjne – druk po dobrania TUTAJ W zgłoszeniu wyborca może zażądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a. Wyborca zostanie skreślony ze spisu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania i ujęty w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla obwodowej komisji wyborczej, wyznaczonej dla celów głosowania korespondencyjnego na terenie gminy, w której stale zamieszkuje (w Wąbrzeźnie są to OKW z siedzibami w SP 3, ul. Tysiąclecia 1; MZECWiK, ul. Tysiąclecia 8A; Przedszkole Miejskie „Bajka”, ul. Żeromskiego 11; KPSP, ul. św. Floriana 6).

Wyborca, nie później niż 7 dni przed dniem wyborów, otrzyma z urzędu pakiet wyborczy, który zostanie doręczony wyłącznie do rąk własnych wyborcy, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru. Jeżeli wyborca we wniosku zadeklarował osobisty odbiór pakietu wyborczego, pakiet ten we wskazanym terminie będzie możliwy do odebrania w urzędzie (w godzinach pracy urzędu). Jeżeli wyborca nie może potwierdzić odbioru, doręczający sam stwierdzi datę doręczenia oraz wskaże odbierającego i przyczynę braku jego podpisu. W przypadku nieobecności wyborcy pod wskazanym adresem doręczający umieści zawiadomienie o terminie powtórnego doręczenia w skrzynce na listy lub, gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania. Termin powtórnego doręczenia nie może być dłuższy niż 3 dni od dnia pierwszego doręczenia.

W skład pakietu wyborczego przekazywanego wyborcy wchodzą: koperta zwrotna, karta do głosowania, koperta na kartę do głosowania, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania, instrukcja głosowania korespondencyjnego i ewentualnie nakładka na kartę do głosowania sporządzona w alfabecie Braille’a — jeżeli wyborca zażądał jej przesłania. Na karcie do głosowania wyborca oddaje głos, w sposób określony w informacji znajdującej się w dolnej części karty do głosowania.

Należy pamiętać, że znakiem „x” są dwie linie przecinające się w obrębie kratki przeznaczonej na oddanie głosu. Po oddaniu głosu należy kartę do głosowania umieścić w kopercie oznaczonej „Koperta na kartę do głosowania” i kopertę tę zakleić. Nie zaklejenie koperty na kartę do głosowania spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania. Zaklejoną kopertę na kartę do głosowania należy włożyć do koperty zwrotnej zaadresowanej na adres obwodowej komisji wyborczej. Do koperty zwrotnej należy także włożyć oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu. Przed włożeniem oświadczenia do koperty zwrotnej należy wpisać na nim miejscowość i datę jego sporządzenia oraz własnoręcznie je podpisać. Niewłożenie oświadczenia do koperty zwrotnej lub niepodpisanie go spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania.

Kopertę zwrotną należy zakleić i nadać na adres obwodowej komisji wyborczej. Kiedy dostarczyć pakiet? Wyborca może przed dniem głosowania osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do właściwego urzędu gminy (w godzinach pracy tego urzędu) lub w dniu głosowania, do czasu jego zakończenia, osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej, której adres znajduje się na kopercie zwrotnej. Kto nie może głosować korespondencyjnie? Głosować korespondencyjne nie mogą wyborcy umieszczeni w spisach wyborców w: obwodach głosowania utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz domach studenckich lub zespołach domów studenckich, a ponadto wyborcy, którzy udzielili pełnomocnictwa do głosowania.

W przypadku gdy wyborca zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego i pakiet wyborczy został mu wysłany – nie wydaje mu się zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów, chyba że zwrócił on pakiet wyborczy w stanie nienaruszonym. W przypadku II tury W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca, który nie zgłosił zamiaru głosowania korespondencyjnego do dnia 27 kwietnia 2015 r., może po dniu pierwszego głosowania, a przed ponownym głosowaniem, zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę w urzędzie gminy, w której wpisany jest do rejestru wyborców, najpóźniej do dnia 14 maja 2015r. Szczegółowe informacje dotyczące: udzielania pełnomocnictw – tel. 56 688 45 21, głosowania korespondencyjnego – 56 688 45 32. Osoby niepełnosprawne Szczegółowe informacje o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. zamieszczone są TUTAJ Informacje na temat wyborów Prezydenta RP zamieszczane są na stronie www.bip.wabrzezno.com w zakładce „wybory”.